HEIMO Osuuskunnan säännöt

1  § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on HEIMO Collective Osk ja kotipaikka Vantaa

2  § Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin, ammatin, työllisyyden ja talouden tukemiseksi harjoittaa ja järjestää jäsenille työtilaisuuksia siten, että jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan ja tekevät työtä osuuskunnan lukuun. Osuuskunnan toimialana on asiantuntija- ja työpalvelujen tarjoaminen sosiaalisessa mediassa. Jäsentensä työllistämiseksi osuuskunta harjoittaa yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä yrittäjyyden edistämiseen liittyviä markkinoinnin, brändäyksen, informaatio- ja viestintäteknologian, henkilöstön kehittämisen, elinkeinotoiminnan, kulttuuritoiminnan ja projektinhallinnan konsultoinnin-, jne. palveluja. Osuuskunta toimii myös mainonnan, tiedottamisen ja julkaisutoimen parissa mm.  harjoittaen kustannus- ja julkaisutoimintaa, graafista suunnittelua, muotoilua, podcastien tuottamista ja julkaisua, elokuva-, video-, ja televisio-ohjelmatuotantoa, äänitteiden ja musiikin kustantamista, uutistoimistopalveluita, kirjojen ja lehtien, tms. painattamista ja tallenteiden monentamista, ääni-, kuva- ja video- ja atk-tallenteiden tuotantoa, tekijanoikeuksien hallinnointia, tuotantoja, kulttuuri- ja viihdetoimintaa, tapahtumien järjestämistä. Kiinteistöjen ja työtilojen vuokraustoimintaa, yritysten laskutuspalvelua, taloushallinnon, kirjanpidon ja yritysverotuksen asiantuntijapalveluja. Osuuskunnan jäsenet harjoittavat myös kauneus-, terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä erilaista liikunnan ohjaamista.  Hoiva-, hoito- sekä fysiatrian että sairaanhoidon palveluja, kotipalvelua ja ruokahuoltoa, siivousta, luontaishoitoja, henkilökohtaisen avustajan tehtäviä, majoitus- ja ravitsemus-, matkatoimistopalveluja ja matkailun oheistoimintaa, tekstiilien ja vaatteiden valmistusta ja korjausta, rakentamisen suunnittelua, uudis- ja korjausrakentamista, korjausta, vuokrausta ja myyntiä, kiinteistönhoitoa, kesämökkien huolto-, vartiointi-, isännöinti- ja rakennuspalveluja, erä-, elämys- ja muita matkailupalveluja, ohjelmapalveluja, järjestysmiestoimintaa, kielenhuoltoa ja käännöspalveluja sekä eläinten koulutusta ja hoitoa. Osuuskunnan toimenkuvaan kuuluu myös kaikki ICT- ja atk-alan toimet ohjelmistokoodaamisesta konesalitoimintaan. Lisäksi osuuskunnan toimialaan kuuluu kaikkeen edellä mainittuun liittyvä opetus-, koulutus-, tutkimustoiminta sekä erilaisten teematilaisuuksien, tapahtumien ja elämysten kokonaisvaltainen järjestäminen ja muu laillinen toiminta, jolla osuuskuntaan liittyneet ammatinharjoittajajäsenet itseään työllistävät. Osuuskunta voi harjoittaa toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla. Osuuskunta voi tehdä myös arvopaperikauppaa sekä omistaa kiinteistöjä.

3  § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Osuuskunnan hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

 4  § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessa toisen kanssa kirjoittaa toiminimi. Osuusmaksu palautetaan jäsenelle sääntöjen 13§ mukaisesti.

Jäsen voidaan erottaa jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei enää käytä osuuskunnan palveluita, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa, toimii osuuskunnan jäsensopimuksen vastaisesti tai muutoin; toimii osuuskunnan edun vastaisesti tai hän on selkeasti luopunut osuuskunnan toiminnasta, tai verkoston jäsenyydestä.  Jäsen voi erota aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenella on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettaväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksesta on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemaa erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

5  § Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä jäsenistä aakkosellista luetteloa siten kuin osuuskuntalaissa määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muut kuin jäsenet, myös tällaiset omistajat on merkittävä luetteloon. Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista ja jäsenluettelon julkisuudesta säädetaan osuuskuntalaissa.

6 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunta voi osuuskunnan jäsenten palvelemisen lisäksi tarjota palvelujaan Heimo Interactive Oy:lle. Hallitus voi päättää palveluiden tarjoamisesta myös muille.

7  § Osuusmaksu, osuuden merkintä ja palautus

Jäsenen on otettava yksi osuus jonka kokonaishinta on 99 euroa ja se sisältää sekä liittymismaksun että osuusmaksun. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksun merkintähinta) on 50 euroa. Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnan muutoksesta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo.

Osuuden merkintähinnasta on vähintään osuusmaksun nimellisarvoa vastaava määrä merkittävä osuuspääomaan. Osuusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan jäsenelle vain jos tämän jäsenyys on kestänyt vähintään 12kk. Osuusmaksu palautetaan viimeistään vuosi sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsen erosi tai irtisanoi osuutensa. Jos osuuskunnalla ei ole palautuskykyä tilinpäätöksen perusteella, osuusmaksua ei palauteta lainkaan. Jäsen ei voi myydä tai siirtää osuuttaan toiselle jäsenelle, eikä osuuskunnan ulkopuoliselle henkilölle. Lisäksi sääntöjen 13§ määrätään vapaaehtoisten lisäosuuksien poikkeavista säännöistä.

8  § Liittymismaksu

Osuuskunnan liittymismaksu on 49 euroa, jota ei palauteta. Liittymismaksu kirjataan oman vapaan pääoman rahastoon. Liittymismaksu peritään jäseneltä vain kerran.

9 § Ylimääräinen maksu

Jäsenillä ei ole velvollisuutta ylimääräiseen maksuun, mutta osuuskunta voi ottaa vapaaehtoisesti lainaa jäseniltään. Lainan ottamisesta hallitus sopii erikseen jäsenen kanssa kirjallisin ehdoin.

 10 § Vararahastot ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava kunnes se on vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

 11 § Ylijäämä

Osuuskunnan vuotuisesta jakokelpoisesta ylijäämästä tehdään ensin vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon. Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille ylijäämän palautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa, osuuksien suhteessa tai korkona osuuksista maksetulle määrälle tai muulla hallituksen esittämällä tavalla. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunnan kokous ei voi päättää jakaa enempää kuin mitä hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt.

Osuuskunnan ylijäämä tai osa siitä voidaan myös siirtää osuuskunnan vapaaseen pääomaan kuuluvaan jäsen- tai muuhun rahastoon. Jäsen voi nostaa rahasto-osuutensa rahastointipäätöksessä sovitulla osuuskunta- ja kirjanpitolaissa määritellyllä tavalla.

12  § Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnan jäsenilleen hankkimien tavaroiden ja palvelujen hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteesta päättää osuuskunnan kokous hallituksen esityksestä.

13 § Osuudet

Osuuskunnalla on viidenlaisia osuuksia, jotka ovat ehdoiltaan erilaisia. A-osuus on henkilöjäsenen merkitsemä osuus ja sillä on yksi (1) ääni osuuskunnan kokouksessa. A-osuuden nimellisarvo ja merkintähinta on 50 euroa. Osuuden palautuksesta säädetään sääntöjen 7§ mukaisesti. B-osuus on tuotto-osuus jonka nimellisarvo on 50 euroa ja merkintähinta on 100 euroa. B-osuuden äänet määräytyvät osuuksien suhteessa seuraavasti:

1 osuus            = 1 ääni

2-5 osuutta      = 2 ääntä

6-10 osuutta    = 3 ääntä

11-20 osuutta  = 4 ääntä

21-30 osuutta  = 5 ääntä

31-40 osuutta  = 6 ääntä

41-60 osuutta  = 7 ääntä

61-80 osuutta  = 8 ääntä

81-100 osuutta= 9 ääntä

Tuotto-osuudelle maksetaan kaksinkertainen prosentuaalinen tuotto mahdollisesta ylijäämästä verrattuna A-osuuteen. Tuotto-osuuksia voivat merkitä kaikki osuuskunnan jäsenet. Tuotto-osuuden merkintähinnasta palautetaan puolet (nimellisarvo) niiden mahdollisesti palautuessa osuuskunnalle. Osuudesta voi luopua jäsenyyden jatkuessa, mutta kuitenkin aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä kun osuus on suoritettu osuuskunnalle. Jäsen jolla on A- ja B-osuuksia voi hallinnoida maksimissaan 10 ääntä osuuskunnan kokouksessa. Tuotto-osuuksia ei voi siirtää toiselle jäsenelle. Perustajajäsenen merkitsemille lisäosuuksille (B-osuus) maksetaan nelinkertainen prosentuaalinen tuotto mahdollisesta ylijäämästä verrattuna A-osuuteen.

C-osuus on kannustinosuus jonka hallituksen jäsen itselleen merkitsee. C-osuudella on kymmenen (10) ääntä osuuskunnan kokouksessa. Osuuden nimellisarvo ja merkintähinta on 50 euroa. C-osuuden merkintähinta palautetaan hallituskauden päätyttyä jäsenelle. C-osuudelle ei makseta ylijäämän palautuksia.

D-osuus on perustajajäsenen merkitsemä osuus jonka merkintähinta ja nimellisarvo on 50 euroa. D-osuudella on kaksikymmentä (20) ääntä osuuskunnan kokouksessa. D-osuuden merkintähintaa ei palauteta jäsenen erotessa osuuskunnasta. D-osuudelle maksetaan nelinkertainen prosentuaalinen tuotto mahdollisesta ylijäämästä verrattuna A-osuuteen.

E-osuus on yhtymä-osuus. E-osuuden nimellisarvo on 50 euroa ja merkintähinta viisisataa (500) euroa. E-osuudella on neljä (4) ääntä osuuskunnan kokouksessa. Osuudesta luovuttaessa palautetaan vain osuuden nimellisarvo. E-osuuksia voivat merkitä ainoastaan osuuskunnan jäsenet hallinnoimansa yhtymän nimissä. E-osuudelle maksetaan vastaava tuotto mahdollisesta ylijäämästä kuin D-osuudelle. E-osuudesta voi luopua jäsenyyden jatkuessa, mutta kuitenkin aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä kun osuus on suoritettu osuuskunnalle. Yhtymäosuuksien haltijalla voi osuuskuntalain mukaan olla maksimissaan 20 ääntä (5 merkittyä yhtymäosuutta) osuuskunnan kokouksessa riippumatta osuuksien määrästä. E-osuuden voi siirtää (myydä) vapaasti toiselle jäsenelle tai jäseneksi liittyneelle henkilölle jolla on nimissään suomalainen yhtymä. Muut kuin A-osuudet merkitään oman vapaan pääoman rahastoon, siltä osin kuin osuuspääomaan (50euroa) merkittävä kustakin osuudesta maksettava määrä ylittää nimellisarvon.

Osuuskunnan kokous voi hallituksen esityksestä äänestää myös osakeannin antamisesta jäsenilleen.

14  § Lisäosuudet

Jäsen voi merkitä itselleen 1-100kpl B- ja/tai E-osuuksia. Yksittäisen jäsenen äänimäärä ei kuitenkaan voi ylittää kymmentä (10) ääntä, eikä yhtymä osuuksien haltijan kahtakymmentä (20) ääntä osuuskunnan kokouksessa vaikka tällä olisi useampia (lisä)osuuksia. Jos vapaaehtoisia lisäosuuksia halutaan lunastaa liittymisen jälkeen, tapahtuu se ilmoittamalla lunastettavien osuuksien määrä hallitukselle ja suorittamalla maksu osuuksista osuuskunnan tilille yhdessä erässä viimeistään kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

15  § Osuuskunnan kokous

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa. Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan pitää myös muulla paikkakunnalla, jossa osuuskunnalla on toimipaikka tai osuuskunnan jäsenistä enemmän kuin puolella on jäsenluettelon mukainen kotipaikka. Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, etta osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla. Poissaoleva jäsen voi valtuuttaa toisen osuuskunnan jäsenen äänestämään puolestaan valtakirjalla. Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat yksimielisesti päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös tehdään kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä, kokouskutsuajassa ja kutsutavassa sekä kokousasiakirjojen nähtävillä pitämisessä ja lähettämisessä noudatetaan osuuskuntalain luvun määräyksiä. Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen lähetetään sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla.

16 § Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettavä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Kokouksessa käsitellään seuraaavat asiat:

 • esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle
 • päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä
 • päätetään osuuksien, osakkeiden ja liittymismaksun merkintähinta
 • päätetään hallitusten jäsenten ja mahdollisten tilintarkastajien palkkiot
 • valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • päätetään osuuskunnan jäsenille hankkimien tavaroiden/palvelujen hinnoitteluperusteista
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • 17  § Hallitus

  Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintaan yksi (1) ja enintään viisi (5) jäsentä. Varajäsenien tarpeen määrittää osuuskuntalaki ja tämän myötä hallitusta täydennetään tarvittaessa. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja sen jälkeen toistaiseksi. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenistä tulee olla vähintään kaksi jäsentä Heimo Interactive Oy:n  johtoryhmästä, jotka Interactiven hallitus on keskuudestaan nimennyt. Hallituksen jäsen voi erota toimikautensa aikana. Osuuskunnan hallituksessa ei voi toimia henkilö joka ei ole osuuskunnan jäsen.

  18  § Hallituksen kokoukset

  Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenista hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa myös toimitusjohtaja. Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.

  19  § Hallituksen päätöksenteko

  Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenista. Päätosta ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

  20  § Hallituksen tehtävät

  Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian osuuskunnan kokouksen päätettäksi. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena pätemätön.

  21  § Toimitusjohtaja

  Osuuskunnalla on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Hallituksen päätöksen ei voida olettaa aiheuttavan osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

  22  § Osuuskunnan edustaminen

  Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.  Lisäksi hallituksen erikseen valtuuttama prokuristi prokuransa valtuuttamassa laajuudessa.

  23  § Tilikausi ja tilinpäätös

  Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi, kuitenkin niin että ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettaviksi.

  24   § Tilintarkastaja  ja varatilintarkastaja

  Osuuskunnan kokous valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan viimeistään tilintarkastuslain vaatimusten täyttyessä. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy seuraaavana vuonna. Osuuskuntaan ei valita toiminnantarkastajaa.

  25   § Sääntöjen muuttaminen

  Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole määrätty suuremmasta äänienemmistöstä.

  26   § Varojen jako osuuskuntarakenteen muuttamisessa, jakautumisessa tai purkautuessa

  Ensin palautetaan E-, D-, C- ja B-osuudet näiden sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen omaisuuden jakokelpoinen säästö jaetaan (A-osuudet) jäsenille, tai siirretään ja merkitään uuteen yhtiöön. Jäsenen/ osuuksien suhteutettu osuus jakokelpoisesta säästöstä saadaan jäsenen/ osuuksien suhdeluvulla.

  Jäsenen suhdeluku lasketaan summaamalla jäsenen osuudet ja 0,5 vuosikertoimella kerrotut jäsenyysvuodet ja jakamalla tämä summa kaikkien jäsenten osuuksien ja jäsenyysvuosien tulojen summalla.

  Osuuksien siirron perusteella osuuskuntaan liittyneen jäsenen tai tämän oikeuden omistajan jäsenyys lasketaan silloin ensimmäisen siirtäjän jäseneksi tulopäivästä.

  27   § Erimielisyyden ratkaiseminen


  Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa pyritään ratkaisemaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaan.

  28   § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

   

   

  Vantaalla 30.6.2018