Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

HEIMO Collective Osuuskunnan jäsenyys ja palvelut on tarkoitettu yksityisille henkilöille joilla ei ole omaa aktiivista yritystoimintaa/y-tunnusta. Luvanvaraisten erityistoimialojen ammatinharjoittajien toimiminen osuuskunnassa selvitetään tapauskohtaisesti.
Osuuskunnan palveluita voi käyttää vain osuuskunnan jäsen. HEIMO Collective osuuskunta, katsoo ensi sijassa olevansa palveluosuuskunta.
Jäsenen tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jäsen vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tämä koskee mm. henkilötietoja sekä laskutuslomakkeella annettavia tietoja. Osuuskunta käsittelee jäsenen tekemät laskutustoimeksiannot jäsenen vastatessa kululaskujen tietojen oikeellisuudesta.
Osuuskunta ei pääsääntöisesti hanki toimeksiantoja jäsenilleen, ei ole sopimusosapuolena eikä vastaa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Jos jäsenen toimialaan liittyy erityisiä lakisääteisiä vaatimuksia, tulee jäsenen katsoa, että vaatimukset täyttyvät (esim. luvat, erityisvaatimukset tai pätevyys). Jäsenen on noudatettava alan yleissitovia työehtosopimuksia, työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita lain pakottavia määräyksiä. Jäsenen on selvitettävä/sovittava mahdolliset erimielisyydet suoraan laskutettavan osapuolen kanssa. Jäsenen tulee huolehtia siitä, että toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia osuuskunnan asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.
Jäsenen tulee itse huolehtia tarvittavista ammatinharjoittamiseen liittyvistä vakuutuksista (esim. tapaturma, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksista). Jäsen voi kuitenkin olla myös työsuhteinen, tällöin jäsenen kanssa tehdään aina erillinen työsopimus kirjallisesti. Mahdollisen työsuhteisen jäsenen kohdalla osuuskunta on velvollinen vastaamaan esim. satunnaisesti palkkoja maksavana työsuhdetta säätelevään lainsäädäntöön ja toimialaa koskeviin työehtosopimuksiin: Työsopimuslaki (55/2001), työaikalaki (605/1996), työehtosopimuslaki (436/1946) ja vuosilomalaki (162/2005).
Osuuskunta sitoutuu pitämään kaikki jäsenen luottamuksellisiksi. ks. rekisteri- ja tietosuojaselosteemme.
Jäsenellä ei ole oikeutta tehdä toimeksianto-, alihankinta-, osamaksu- tai luottosopimuksia osuuskunnan nimissä eikä tehdä hankintoja laskulla osuuskunnan nimiin kotimaassa, EU-alueella tai EU-alueen ulkopuolella.
Työnsuorittajalla saa olla samanaikaisesti voimassaolevia kertaluonteisia sopimuksia enintään kolmen kuukauden ajalta.
Osuuskunnalla on oikeus kuitata jäseneltänsä mahdolliset saatavat vähentämälle saatavan määrän jäsenelle maksettavasta tilityksestä.
Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja niihin sovelletaan Suomen lakin. HEIMO Collective Osuuskunnalla on oikeus tehdä tähän ehtoon muutoksia harkintansa mukaan ilman jäsenen suostumusta. Jäsenen katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla osuuskunnan jäsenyyttä.
Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välillä. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Osapuolten välisessä riitatilanteessa HEIMO Collective Osuuskunnan vastuut rajoittuvat jäseneltä veloitettuun liittymis- ja osuuspääomamaksuun.

Laskutoimeksianto

Jäsenen tulee ottaa huomioon palkkion suuruutta määritellessä, että siitä määräytyvä bruttopalkka on kohtuullinen eikä alita alalla mahdollisesti voimassa olevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa määrättyjä ansioita. Verovapaiden kustannusten korvausten maksaminen ei saa johtaa tilanteeseen jossa ansio alittaa alan minimipalkkasäännökset.
Bruttoansio määräytyy laskutuksen perusteella. Laskutuksella saadusta arvonlisäverottomasta summasta vähennetään ensin mahdolliset käyttötarvikkeet ja materiaalien hankintamenot (alv0%). Näin saadusta Bruttopalkasta vähennetään palkansaajan ennakonpidätys verokortin osoittamalla prosentilla. Edellä saadusta summasta vähennetään edelleen:

  • Heimo osk palvelumaksu 4%
  • SoTu 0,86%
  • Työttömyysvakuutusmaksu 2,55%
  • TYEL (eläkevakuutus) 25,3%

Jäännöksenä syntyy nettopalkka, joka maksetaan jäsenen tilille.

Palvelu-, työ- tai laskutusosuuskunnan kautta tehtävä työ ei tee ihmisestä automaattisesti päätoimista yrittäjää, vaan nykyisen lainsäädännön mukaan hän voi olla sivutoiminen yrittäjä (aiemmin omassa työssä työllistyvä), jolloin hän on edelleen oikeutettu palkansaajan työttömyysetuuteen.
Osuuskunnan jäsen voi ilmoittaa kulukorvauksia ainoastaan suoraan ko. työsuorituksesta aiheutuvista kuluista, ei yleiskuluista, jotka on sovittu laskutettavaksi myös laskutettavalta. Vähennettäviä materiaalikuluja saa olla maksimissaan 500e/lasku. Jäsen vastaa ilmoittamiensa kulujen oikeellisuudesta. Kulutositteet tulee olla yhteneväiset päiväykseltään sovittuun toimeksiantoon (toimeksiannon sopimisesta toteutumiseen).
Verovapaiden matkakustannusten korvaamisen edellytys on, että matkakulut on laskutettu toimeksiantajalta eriteltynä omalle seliteriville. Muussa tapauksessa korvaus voidaan suorittaa ennakonpidätystä toimittamatta ja työnsuorittaja voi vähentää kustannukset omassa verotuksessaan tulonhankkimiskuluina. Kodin ja varsinaiseksi katsottavan työpaikan välisiä kuluja ei saa laskuttaa matkakuluina verosäännöistä johtuen.
Osuuskunta varaa oikeuden olla hyväksymättä kuluja.
Osuuskunta varaa oikeuden poistaa vanhentuneet (maksamattomat) laskut (1 vuosi lähettämisestä).

Palkanmaksu

Palkanmaksua varten työnsuorittajan on toimitettava osuuskunnalle voimassa oleva verokortti (info@heimoosk.com).
Osuuskunta laskee palkan heti suorituksen saavuttua osuuskunnan tilille, ja maksaa jäsenelle palkan hänen valitsemalla tavalla (heti tai kerran kuukaudessa joko kuukauden 15 tai viimeinen päivä). Edellytyksenä, että jäsen on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot. Eräpäivät laskuille jäsen voi itse määritellä (7pv, 14pv, 21pv tai 30pv)
Jos jäsen laskuttaa keskimäärin kuukaudessa enemmän kuin kolmasti, varaa osuuskunta oikeuden siirtyä kiinteään edellä mainittuun kahdenviikon palkanmaksu käytäntöön. Satunnainen työnsuorittaja/ laskuttaja voi toimia ”heti” –periaatteella.
Kulukorvaukset ja päivärahat tilitetään voimassaolevien verosäädösten mukaisesti.
Kun palkka on siirtynyt maksuun (suoritus näkyy osuuskunnan tilillä) saa jäsen sähköpostiinsa palkkalaskeman.
Palkanmaksun ohessa HEIMO Collective osuuskunta vastaa palkan tilittämisestä ko. tahoille:

  • verohallinnolle maksettavasta ennakonpidätyksestä
  • työeläkeyhtiö ilmoitus
  • palkan vuosi-ilmoitus
  • mahdolliselle ay –liikkeelle menevästä maksusta
  • mahdolliselle ulosottoviranomaiselle maksettavasta työntekijältä perittävästä ulosottomaksusta 

Vantaalla 1.9.2018

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close